فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
روسیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
حانیه قرنجیک
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا9 زبان آموز / 50 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
فاطمه امیری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا25 زبان آموز / 98 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:145 هزار تومان
مهشاد باباپور
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا65 زبان آموز / 106 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
نگین اکبری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
محدثه خوشبخت
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا10 زبان آموز / 22 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
فاطمه معتمدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا86 زبان آموز / 263 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:156 هزار تومان
سید محمد ابراهیم رمضان زاده
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا8 زبان آموز / 25 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان