فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
روسیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
مهشاد باباپور
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا90 زبان آموز / 166 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
نورا بیرم وند
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا11 زبان آموز / 31 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
نگین اکبری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا7 زبان آموز / 4 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
حانیه قرنجیک
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا26 زبان آموز / 129 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
مریم سلیمانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا88 زبان آموز / 621 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:260 هزار تومان
فاطمه امیری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا35 زبان آموز / 307 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
فاطمه معتمدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا95 زبان آموز / 285 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
سید محمد ابراهیم رمضان زاده
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا10 زبان آموز / 27 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:260 هزار تومان