فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
اسپانیاییحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
زهرا یحیی زاده
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا8 زبان آموز / 23 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
امیررضا محبتی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا10 زبان آموز / 32 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:156 هزار تومان
فائزه اکرمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا40 زبان آموز / 205 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:230 هزار تومان
پرنی هایراپتیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا88 زبان آموز / 272 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:234 هزار تومان