فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
اسپانیاییحذف فیلتر
حذف فیلتر
امین بهرامی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا104 زبان آموز / 623 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
محمدامین صادقی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:180 هزار تومان
زهرا یحیی زاده
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا8 زبان آموز / 23 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
الیانا حشمتی
الیانا حشمتی
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
مهشاد مشایخی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:270 هزار تومان
آریا اغتنایی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا9 زبان آموز / 37 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
امیررضا محبتی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا10 زبان آموز / 32 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:156 هزار تومان
فائزه اکرمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا40 زبان آموز / 205 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:230 هزار تومان
مبینا آزاده وار
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا60 زبان آموز / 92 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:0.015 هزار تومان
هزینه هر جلسه:110 هزار تومان
آناهیتا کیان نیک
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا21 زبان آموز / 14 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:90 هزار تومان