فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
اسپانیاییحذف فیلتر
حذف فیلتر
سجاد قاسم پور
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
صحرا خوشدل
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا5 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
سامان نادری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا55 زبان آموز / 472 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:195 هزار تومان
نسترن فاطمی صدر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا77 زبان آموز / 462 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:400 هزار تومان
امین بهرامی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا114 زبان آموز / 632 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:280 هزار تومان
بهروز دادبین
بهروز دادبین
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:500 هزار تومان
محمدامین صادقی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا12 زبان آموز / 54 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:230 هزار تومان
سارا یوسفی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا7 زبان آموز / 37 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:240 هزار تومان
آریا اغتنایی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا16 زبان آموز / 118 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
امیررضا محبتی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا11 زبان آموز / 34 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:156 هزار تومان