فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
اسپانیاییحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
الیانا حشمتی
الیانا حشمتی
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
آناهیتا کیان نیک
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا21 زبان آموز / 14 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:90 هزار تومان
فرخنده عدالتیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا99 زبان آموز / 474 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
پرنی هایراپتیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا88 زبان آموز / 272 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:234 هزار تومان