فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ترکی استانبولیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
نازنین زمانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا26 زبان آموز / 51 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:70 هزار تومان
نسیم امیردیوانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا13 زبان آموز / 24 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:90 هزار تومان
رضا عباسی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا11 زبان آموز / 45 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
آیلیز شکری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا97 زبان آموز / 692 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:160 هزار تومان
امید داریان
امید داریان
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
فائزه حویزی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:135 هزار تومان
فلور انصاری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا5 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
کیمیا مشتاقیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا9 زبان آموز / 27 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
سحر فخیم
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا20 زبان آموز / 170 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
ساناز مهداد
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا63 زبان آموز / 172 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:170 هزار تومان