فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ترکی استانبولیحذف فیلتر
حذف فیلتر
ترانه علیپور
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 3 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
غنچه ایقانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا56 زبان آموز / 1068 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:199 هزار تومان
کیمیا مشتاقیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا17 زبان آموز / 107 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
سحر فخیم
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا46 زبان آموز / 268 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:5 هزار تومان
هزینه هر جلسه:70 هزار تومان
ساناز مهداد
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا80 زبان آموز / 301 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:230 هزار تومان
آیلیز شکری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا112 زبان آموز / 754 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
مریم رحیمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا68 زبان آموز / 528 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
نسیم رنجبر
نسیم رنجبر
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:220 هزار تومان
امیرحسین خجند
امیرحسین خجند
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
مهلا رمضانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 36 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:170 هزار تومان