فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ترکی استانبولیحذف فیلتر
حذف فیلتر
مریم فخیمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا33 زبان آموز / 88 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:60 هزار تومان
نازنین زمانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا6 زبان آموز / 7 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:55 هزار تومان
سمیرا شقاقی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا10 زبان آموز / 27 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:50 هزار تومان
شیوا رحیمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا18 زبان آموز / 27 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:110 هزار تومان
صغری شکری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا90 زبان آموز / 651 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:160 هزار تومان
سمانه نصرت
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 10 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:75 هزار تومان
سعیده فخیم
سعیده فخیم
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:50 هزار تومان
فلور انصاری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:90 هزار تومان
کیمیا مشتاقیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:90 هزار تومان
محمدرضا علیمردانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 49 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:50 هزار تومان