فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ترکی استانبولیحذف فیلتر
حذف فیلتر
ساناز ارفع
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا6 زبان آموز / 6 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:170 هزار تومان
سحر فخیم
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا23 زبان آموز / 200 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:130 هزار تومان
محمد جواد تربیت میرکوهی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
نازنین زمانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا32 زبان آموز / 71 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:80 هزار تومان
رضا عباسی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا11 زبان آموز / 45 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
شیوا رحیمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا21 زبان آموز / 29 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:110 هزار تومان
آیلیز شکری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا103 زبان آموز / 719 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:160 هزار تومان
سمانه نصرت
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا6 زبان آموز / 17 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
امید داریان
امید داریان
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
فائزه حویزی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 6 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:135 هزار تومان