فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ترکی استانبولیحذف فیلتر
حذف فیلتر
صغری شکری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا76 زبان آموز / 536 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
سمانه نصرت
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 3 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:75 هزار تومان
سحر فخیم
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 13 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:50 هزار تومان
هدیه عباس زاده
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 4 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
مریم فخیمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا21 زبان آموز / 65 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:60 هزار تومان
ساناز ارفع
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:80 هزار تومان
ساناز مهداد
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا38 زبان آموز / 81 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
شیوا رحیمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا11 زبان آموز / 5 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
احمد محسنی خرمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا11 زبان آموز / 22 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:90 هزار تومان
زهرا موسوی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا13 زبان آموز / 29 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:85 هزار تومان