فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ترکی استانبولیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
نازنین زمانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا53 زبان آموز / 191 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
نیایش عبادی
نیایش عبادی
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:170 هزار تومان
سحر فخیم
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا50 زبان آموز / 277 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:5 هزار تومان
هزینه هر جلسه:70 هزار تومان
ساناز مهداد
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا82 زبان آموز / 311 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:230 هزار تومان
آیلیز شکری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا115 زبان آموز / 766 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
نسیم رنجبر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:220 هزار تومان
سینا ریحانی رنجبر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:220 هزار تومان
فاطمه سادات اکرامی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا5 زبان آموز / 92 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:160 هزار تومان
ساحل حاتم
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:40 هزار تومان
هزینه هر جلسه:350 هزار تومان
فرانک جباری
فرانک جباری
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان