فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ترکی استانبولیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
عارفه حسن زاده
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 6 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
باران فرد
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:
هزینه هر جلسه:140 هزار تومان
زهرا امین
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا54 زبان آموز / 46 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:105 هزار تومان
یلدا داودی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 3 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:170 هزار تومان