استاد زبان ایتالیایی بهادر پورایمانی منجیلی

 استاد بهادر پورایمانی منجیلی مدرس زبان ایتالیایی  در تیکا
ایتالیایی
ایتالیایی

بهادر پورایمانی منجیلی

زبان ایتالیایی
مدرس زبان ایتالیایی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
رشت
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
7
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 117 هزار تومان برای هر ساعت