استاد زبان انگلیسی حمیده وردیزاده گان

 استاد حمیده وردیزاده گان مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

حمیده وردیزاده گان

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
شیراز
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
10
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
20 هزار تومان 85 هزار تومان برای هر ساعت