استاد زبان انگلیسی عطیه آذردار

 استاد عطیه آذردار مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

عطیه آذردار

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
کرج
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 60 هزار تومان برای هر ساعت