استاد زبان انگلیسی موسی نادری

 استاد موسی نادری مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

موسی نادری

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی عمومی راهنمایی دبیرستان مکالمه گرامرپارتنر
محل سکونت مدرس
محل اقامت
سنندج
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
9
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 50 هزار تومان برای هر ساعت