استاد زبان انگلیسی ابوالفضل حقوقی امندی

 استاد ابوالفضل حقوقی امندی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

ابوالفضل حقوقی امندی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی آمریکایی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تبریز
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
12
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
20 هزار تومان 45 هزار تومان برای هر ساعت