فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
فرانسهحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
یلدا دایم امید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا54 زبان آموز / 282 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:155 هزار تومان
عفت عباسیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا77 زبان آموز / 716 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:280 هزار تومان
سمیه خالدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا49 زبان آموز / 795 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:40 هزار تومان
هزینه هر جلسه:540 هزار تومان
امین خداداد
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا10 زبان آموز / 65 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
سارا نصیری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 18 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
محمد خادمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا5 زبان آموز / 8 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:100 هزار تومان
هزینه هر جلسه:400 هزار تومان
آروین رجبی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:50 هزار تومان
هزینه هر جلسه:550 هزار تومان
فریناز هدایت
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا24 زبان آموز / 182 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:180 هزار تومان
ناعمه بریمانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا6 زبان آموز / 16 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
سیما دیرمانچی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا193 زبان آموز / 1116 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:300 هزار تومان